نقشه محل برگزاری نمایشگاه، کارگاه و همایش
صفحه اصلی > شورای سیاست گذاری همایش
.: شورای سیاست گذاری همایش

شورای سیاست گذاری همایش

 

دکتر محمد رباني ،
عضو هیات علمی  و مدیر گروه آموزشی زیست شناسی سلولی و مولکولی و میکروبیولوژی دانشگاه اصفهان

 


دکتر سید مرتضی جوادی راد،

 دبیر اجرایی همایش و
عضو هیات علمی دانشکده علوم  و فناوری های زيستی دانشگاه اصفهان


 


دکتر رسول شفیعی،

 دبیر علمی همایش و
عضو هیات علمی دانشکده علوم  و فناوری های زيستی دانشگاه اصفهان


 


دکتر علی  باقری،

عضو هیات علمی دانشکده علوم  و فناوری های زيستی دانشگاه اصفهان


 


دکتر حجت‌اله سعیدی،

 عضو هیات علمی و 
رئیس دانشکده علوم  و فناوری های زيستی دانشگاه اصفهان


 


دکتر سیدجمال مشتاقیان،

عضو هیات علمی دانشکده علوم  و فناوری های زيستی دانشگاه اصفهان


 


دکتر مجید مرادمند،

عضو هیات علمی دانشکده علوم  و فناوری های زيستی دانشگاه اصفهان


 


دکتر محمد مظاهری،

 عضو هیات علمی گروه طب ایرانی،
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان


 


دکتر مهران میراولیایی،

عضو هیات علمی دانشکده علوم  و فناوری های زيستی دانشگاه اصفهان


 


مهدي کمالي،

عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان