نقشه محل برگزاری نمایشگاه، کارگاه و همایش
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

زمان بندی همایش

1. مهلت ارسال خلاصه مقالات: 20مرداد ماه 1398

2.  اعلام نتایج اولیه داوری مقالات: 20 شهریور ماه 1398

3. دریافت مقالات کامل: 15 مهر ماه 1398

4.  اعلام نتایج نهایی داوری مقالات: 30 مهر ماه 1398

5. مهلت پرداخت هزینه ثبت نام: 30 شهریور ماه 1398

6. مهلت پرداخت هزینه ثبت نام با تأخیر: 10 آبان ماه 1398